Klage fra Danmarks Naturfredningsforening

Klage fra Danmarks Naturfredningsforening til Natur- og miljøklage-nævnet vedr. Tillæg til miljøgodkendelse af 28. oktober 2011 Energi-net.dk, Ll Torup gaslager – fase 2 (J.nr. MST-1270-01221)
Danmarks Naturfredningsforening (DN) skal hermed påklage Miljøstyrelsens Tillæg til miljøgodkendelse til Energinet.dk, Ll Torup gaslager – fase 2 – til natur- og miljøklagenævnet.

Læs Klagen her

Fordvenner Anker tillæg til miljøgodkendelse

Anke af Miljøstyrelsens tillæg til miljøgodkendelse af 28. oktober 2011 for Energinets naturgaslager ved Ll. Torup omhandlende overgang til såkaldt driftstilstand 2 og NST´s afgørelse om samme.

Tillæget og NST´s afgørelse er dateret den 19. december 2014.

Miljøstyrelsen har – trods gentagne indsigelser fra blandt andet Fjordvenner.dk – meddelt en tillægsgodkendelse til Ll. Torup gaslager (herefter blot benævnt "gaslageret").

Fjordvenner.dk er langt fra enige i de vurderinger, der ligger til grund for denne tillægsgodkendelse, hvorfor den hermed ankes til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN). Ankefristen er i godkendelsen angivet til den 30. januar 2015.

NMKN bestemte i sin afgørelse i samme sag ( NMK-10-00471 og NMK -34-00135 af 20. december 2013), at MST ikke kunne tillade overgang til driftstilstend 2, før der var foretaget en ny vurdering udledningens skadelige indvirkning i Natura 2000- området Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord.

Energinet.dk, der ejer gaslageret, føler sig åbenbart sikker på, at NMKN vil stadfæste denne afgørelse, idet de samme dag som MST meddelte tillægsgodkendelsen igangsatte indpumpningen af vand til den næste kaverne der ønskes udvidet. Da der imidlertid – som gentagne gang påvist af Fjordvenner.dk og andre – findes glimrende alternativer til udledning i Limfjorden, behøver NMKN på ingen måde føle sig sat under pres for et bestemt udfald af denne anke af Energinets igangsætning af driftstilstand 2. I et senere afsnit uddybes disse alternativer. Læs hele den udførlige anke her. Med sendt er også 2 foto bilag der kan ses her: Fotobilag 1. og Fotobilag 2.

Underkategorier

Tema om Jordfaldshuller og Salthorst

Jordfaldshuller er et kendt over hele verden. Vi har samlet nogle artikler om emnet her. Prøv f.eks. at Google Jordfaldshul

Presseklip

Tema - Jordfaldshul